Dobrodošli na Tedenet portal

Molimo vas da pročitate Tedenet - Uslovi kupovine. Pristupom ili upotrebom Tedenet internet portala, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uslovima i pravilima upotrebe ovog portala.

Tedenet doo, kao autor/vlasnik/menadžer portala Tedenet.com (u daljem tekstu Tedenet), zadržava pravo izmjene i dopune sadržaja ovog portala, što uključuje i: opšte uslove korišćenja, politiku privatnosti, uslove kupovine, politiku kolačića i načine plaćanja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na stranicama ovog portala i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

Vi ste ponuđač/vlasnik sadržaja koji objavite na ovom portalu i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, proizvodima/uslugama/oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg profila.

Vi kao posjetilac/korisnik ste dužni pročitati uslove i pravila upotrebe ovog portala, te se vaše posjećivanje/korištenje stranica Tedenet portala smatra potpunim prihvatanjem svih uslova i pravila. Vi imate pravo korištenja sadržaja i usluga Tedenet portala, jednako kao i sve druge osobe, kompanije i oglašivači.

Ukoliko smatrate da Tedenet treba neke izmjene ili dopune uslova i pravila, kontaktirajte nas.

Uslovi kupovine

1.Opšti podaci o portalu "Tedenet.com"

Davalac usluge internet portala “Tedenet.com” je Tedenet d.o.o. Šekovići, P. Mateje Nenadovića 19, Šekovići (u nastavku teksta: davalac usluge).

Tedenet je poslovni internet portal na kome se pružaju usluge elektronskim putem a u vezi sa prodajom robe i usluga posredstvom interneta, nuđenja podataka na internetu, reklamiranja posredstvom interneta, plaćanjem putem interneta debitnim ili kreditnim karticama, mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektronskim putem, posredovanje u pristupu mreži ili pohranjivanju podataka. Tedenet portal se neprestano ažurira, zbog čega su uvijek dostupne stalne sadržajne i tehničke nadogradnje.

 

2.Značenje pojmova

Uslovi kupovine predstavljaju listu ugovorenih klauzula na čiju se primjenu stranke pozivaju u ugovoru.

Internet portal Tedenet je portal namijenjen razvoju online poslovanja, povezivanju i umrežavanju poslovnih subjekata, kao i povezivanju kupaca i prodavaca. Tedenet je portal sa akcentom na stvaranje poslovne mreže i mreže kupaca.

Davalac usluge je “Tedenet” d.o.o. Šekovići kao davalac usluge internet portala “Tedenet”.

Korisnik je svako lice koje pristupi Tedenet portalu kao: neregistrovani korisnik, registrovani korisnik, pretplatnik i/ili kupac.

Registrovani korisnik je svako fizičko ili pravno lice koje koristi usluge Tedenet portala i ima kreiran korisnički i/ili poslovni nalog.

Pretplatnik je pravno ili fizičko lice koja s davalacem usluge sklopi ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa na određeni vremenski period.

Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa je ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa za dodatne usluge internet portala “Tedenet” koji sklapaju Tedenet i pretplatnik.

Pretplata je pretplatnički odnos zasnovan između pretplatnika i davaoca usluge internet portala “Tedenet”. Pretplata je cijena koju pretplatnik plaća davalacu usluge za korišćenje internet portala “Tedenet”. Pretplatu plaća svaki pretplatnik pri sklapanju pretplatničkog odnosa.

 

3. Pretplata

3.1. Pretplata na dodatne usluge internet portala “Tedenet”

Pretplatnički odnos zasniva se na određeno ili neodređeno vrijeme.

Ugovor zaključen na neodređeno može se zaključiti na period od mjesec dana. Ugovor je moguće otkazati u skladu sa uslovima kupovine.

Ugovor zaključen na određeno vrijeme ne može se zaključiti na period kraći od tri mjeseca niti duži od dvije godine. Ugovor je moguće otkazati u skladu s uslovima kupovine.

Pretplatnik plaća pretplatu u jednakim mjesečnim iznosima za period trajanja pretplatničkog odnosa. Ugovorom se može odrediti da se pretplata plaća unaprijed za 12 ili 24 mjeseca.

Pretplatnik može zasnovati pretplatnički odnos za jednog ili za više korisničkih/poslovnih naloga na Tedenet portalu.

Pretplatniku je na raspolaganju stalna korisnička podrška, pod uslovima i na način određen u uslovima kupovine.

 

3.2. Pretplata i obračun korišćenja

3.2.1. Standardna pretplata (mjesečno plaćanje)

Pretplata na Internet portalu “Tedenet” se formira prema cjenovniku pretplatničkih paketa koji ustanovljava Tedenet posebnim aktom.

U mjesečnu pretplatu uključena je mogućnost kartičnog plaćanja korisniku usluga od strane kupaca njegove robe.

Svi korisnici imaju mogućnost da plaćaju pretplatu mjesec po mjesec, odnosno unaprijed za 12 mjeseci ili 24 mjeseca.

Mjesečnu pretplatu pretplatnik plaća mjesečno, na temelju računa koji mu ispostavi davalac usluge.

Korisnici koji se pretplate na period od 12 mjeseci unaprijed, ostvaruju popust od 10%.

Korisnici koji se pretplate na 24 mjeseca unaprijed, ostvaruju popust od 20 %.

U slučaju kada korisnik pretplatu plaća mjesec za mjesec, a u toku trajanja pretplatničkog odnosa iz bilo kog razloga postane korisnikom pretplatničkog paketa za koji se plaća manji ili veći iznos pretplate, pretplata se nastavlja obračunavati po pretplatničkom paketu koji je koristio u momentu promjene pretplatničkog paketa do isteka ugovrenog perioda.

Ukoliko korisnik u toku pretplatničkog odnosa ustanovljenog na 12 ili 24 mjeseca za koje periode je već platio pretplatu unaprijed, iz bilo kog razloga postane korisnikom pretplatničkog paketa za koji se plaća manji iznos pretplate, preostali iznos pretplate će se obračunati kao dio pretplate za naredni ugovorni period, u tom slučaju će korisnik imati obavezu platiti razliku ukoliko preostali iznos ne bude dovoljan za pretplatu novog ugovornog perioda.

Ukoliko korisnik u toku pretplatničkog odnosa ostvari uslove za korisnički paket koji podrazumjeva plaćanje većeg iznosa pretplate dužan je izvršiti doplatu pretplate u skladu sa korisničkim paketom za preostali ugovoreni period korišćenja.

Prelazak na pretplatnički paket za koji se plaća manji ili veći iznos pretplate u toku ugovorenog trajanja pretplatničkog odnosa ne utiče na popust koji je korisniku uračunat prilikom zaključivanja pretplatničkog ugovora.

Računi za sve usluge koje davalac usluge obračunava korisniku na temelju ugovora pretplatniku se šalju elektronskim putem na email iz ugovora. Opomenu za plaćanje računa davalac usluge pretplatniku šalje email-om.

3.2.2. Početak pretplate

Uslovi za početak korišćenja pretplate su:

  • važeći ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa,
  • kreiran poslovni nalog.

Početak pretplate određen je ugovorom o zasnivanju pretplatničkog odnosa. Pretplatniku će početak korišćenja dodatne usluge Tedenet portala, u pravilu, biti omogućen sledeći radni dan nakon dana u kome je pretplatnik ispunio sve uslove pretplate.

3.2.3. Prestanak pretplate – otkazivanje ugovora

Ugovor zaključen na određeno vrijeme prestaje istekom zadnjeg dana roka na koji je zaključen.

Svaka ugovorna strana može otkazati pretplatnički ugovor bez obaveze navođenja razloga za otkaz, pri čemu pretplatnički odnos prestaje:

  • zadnji dan u mjesecu u kojem je otkaz saopšten suprotnoj strani, ako je obaviještenje o otkazu uručena zaključno do 20. dana u mjesecu;
  • zadnji dan u sljedećem mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojemu je uručen otkaz suprotnoj strani, ako je obaviještenje o otkazu uručeno nakon 20. dana u mjesecu.

Otkaz pretplatničkog ugovora od strane pretplatnika nije moguć prije isteka roka od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa, na određeno vrijeme u trajanju od godinu ili dve godine dana.

Kad otkažete pretplatu, moći ćete je upotrebljavati do isteka vremena koje ste već platili. Ako otkažete pretplatu, ono što ste uplatili do tog trenutka neće vam se vratiti. Otkazivanje se ne može poništiti, no uvijek se možete ponovo pretplatiti.

Stranka koja otkazuje ugovor, obaviještenje o otkazu drugoj ugovornoj strani mora dostaviti u pisanom obliku preporučenom poštom ili u elektronskoj formi putem emaila navedenog u ugovoru.

U slučaju da pretplatnik ne plati račun u cijelosti ili na vrijeme, davalac usluge ima pravo odmah i bez obavještavanja pretplatnika, ukinuti važenje pretplatnikovog korisničkog naloga, odnosno korisničkih naloga, blokirati pristup korisničkom nalogu na Tedenet portalu. Prema dogovoru davaoca usluge i pretplatnika, moguće je važenje pretplatničkog odnosa ponovo uspostaviti, pod uslovom da pretplatnik u cijelosti podmiri sve zakašnjele obaveze prema davaoacu usluge i o tome obavjesti davaoca usluge (putem emaila, pisanim putem ili telefonski).

Davalac usluge, u pravilu, ponovno uspostavlja važenje pretplatničkog odnosa sljedeći radni dan nakon dana u kojem je pretplatnik podmirio zakašnjele obaveze i obavjestion davaoca usluge o tome.

3.2.4. Prijevremeni raskid ugovora

Davalac usluge ima pravo otkazati pretplatniku pretplatnički ugovor bez otkaznog roka, u sljedećim slučajevima:

  • ako pretplatnik ne plaća u cjelosti i/ili na vrijeme račun davaocu usluge, koji mu on ispostavi na naplatu putem emaila;
  • ako registrovani korisnik pretplatnika tj. pretplatnik krši Uslove korišćenja;
  • ako registrovani korisnik, tj. pretplatnik ne koristi poslovni nalog u skladu s uslovima kupovine i uslovima korišćenja;
  • ako pretplatnik krši druge obaveze koje je proističu iz ugovora i uslova kupovine.

O otkazu ugovora zbog gore navedenih razloga, davalac usluge će preporučenim pismom ili elektronskom poštom obavijestiti pretplatnika. U slučaju kršenja gore navedenih uslova davalac usluge može odmah i bez prethodnog obavještenja suspendovati pretplatnički nalog. Obnova naloga moguća je pod uslovima i na način koji je određen u uslovima kupovine i uslovima korišćenja.

4. Podrška pretplatnicima

4.1. Osiguravanje tehničke i sadržajne podrške pretplatnicima i korisnicima internet portala Tedenet

Davalac usluge će tokom svog radnog dana u vremenu (pon. - pet., od 8.00h do 16.00h), korisnicima internet portala “Tedenet” osiguravati besplatnu tehničku i sadržajnu podršku pri korištenju internet portala putem telefona ili elektronske pošte.

Davalac usluge učinit će sve da tokom svog radnog vremena korisniku osigura tehničku i/ili sadržajnu podršku odmah nakon što primi zahtjev. U slučaju složenog oblika podrške, davalac usluge nastojati će tehničku i sadržajnu pomoć osigurati u roku 2 radna dana.

 

5. Kupovina, prodaja, sigurnost i odgovornost

5.1. Kartično plaćanje

Tedenet će korisnicima osigurati prihvat svih VISA, MasterCard i Maestro kartica, garantujući pritom visoku sigurnost plaćanja karticama putem Monri Internet Payment Gateway tehnologije koji garantuje sigunost korišćenja kreditnih kartica u skladu sa najvišim sigurnosnnim standardima u kartičnom poslovanju (PCI DSS standard), 3D Secure verifikacije i EV Validacije. To za kupce znači potpunu zaštitu u komunikaciji s UniCredit Bankom,. Tedenet će nastojati obezbjediti dostupnost usluga 24 sata dnevno.

5.2. Prodaja i preuzimanje robe/usluga i odgovornost

Tedenet je samo serviser informacija i nema nikakvu odgovornost oko prodaje i dostave roba i usluga ponuđenih na Tedenet portalu od strane ponuđača na portalu. To je isključiva odgovornost ponuđača, ili u slučaju transporta ponuđača i kurirske službe, te u slučaju preuzimanja robe ili usluge u radnji, kupca i ponuđača proizvoda ili usluge.

Za dodatne informacije u vezi sa porudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza porudžbine, možete se obratiti direktno ponuđačima od kojih ste naručili vaše proizvode i usluge putem kontakt strane koja se nalazi u sklopu njihovog web shop-a, koji ovisno o vašem zahtjevu, mora zamjeniti proizvod, vratiti vam novac, sniziti cijenu ili otkloniti nedostatak na proizvodu.