Dobrodošli na Tedenet portal

Molimo vas da pročitate Tedenet | Reklamacije. Pristupom ili upotrebom Tedenet internet portala, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uslovima i pravilima upotrebe ovog portala.

Tedenet doo, kao autor/vlasnik/menadžer portala Tedenet.com (u daljem tekstu Tedenet), zadržava pravo izmjene i dopune sadržaja ovog portala, što uključuje i: opšte uslove korišćenja, politiku privatnosti, uslove kupovine, politiku kolačića i načine plaćanja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na stranicama ovog portala i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

Vi ste ponuđač/vlasnik sadržaja koji objavite na ovom portalu i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, proizvodima/uslugama/oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg profila.

Vi kao posjetilac/korisnik ste dužni pročitati uslove i pravila upotrebe ovog portala, te se vaše posjećivanje/korištenje stranica Tedenet portala smatra potpunim prihvatanjem svih uslova i pravila. Vi imate pravo korištenja sadržaja i usluga Tedenet portala, jednako kao i sve druge osobe, kompanije i oglašivači.

Ukoliko smatrate da Tedenet treba neke izmjene ili dopune uslova i pravila, kontaktirajte nas.

Reklamacije

Dobrodošao/la na www.tedenet.com. Molimo pročitaj pravila i uslove izjavu o reklamaciji. Pristupom ili upotrebom naše internet stranice, potvrđuješ da si pročitao/la, razumeo/la i da se slažeš sa svim uslovima i pravilima izjave o reklamaciji.

Tedenet doo, kao autor/vlasnik/menadžer sajta www.Tedenet.com, u daljem tekstu Tedenet, zadržava pravo izmene i dopune sadržaja ovog sajta, što uključuje i "Izjavu o reklamaciji", u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Stoga te molimo da redovno posećuješ ovu stranicu, kako bi bio/la u toku sa izmena "Izjavu o reklamaciji" koje si prihvatio/la.

Korisnici za sve reklamacije obraća se direktno prodavcima od kojih ih je naručilo proizvode ili usluge putem kontakt strane koja se nalazi u sklopu njihovog web shop-a, koji ovisno o zahtjevu kupca, treba zamjeniti proizvod, vratiti novac, sniziti cijenu ili otkloniti nedostatak na proizvodu.

Korisnik u potpunosti prihvaća da je odgovoran za sve posljedice koje proizlaze iz njegovih aktivnosti i odluka, bez obzira proizlaze li one iz upotrebe internet stranice ili su vezane na podatke i informacije na internet stranici.
Korisnik potvrđuje da samostalno daje nalog za pretragu i uvid u lične podatke na internet stranici te da za navedeno ima legitimnu osnovu i/ili dozvolu vlasnika ličnih podataka.
Korisnik potvrđuje da je upoznat sa svim mogućnostima i ograničenjima internet stranice te s tehničkim zahtjevima vezanim na računalo, računalne postavke i konfiguraciju koji su potrebni za korišćenje internet stranice.
Korisnik potvrđuje da je upoznat s činjenicom da je TEDENET ugradio bezbjednosi i zaštitni sistem čija je svrha zaštita od manipulacija i zloupotreba internet stranice, odnosno upotreba internet stranice u skladu s politikom fer upotrebe podataka, materijala i informacija sadržanih na internet stranici.
Korisnik prihvaća da su podaci sadržani na internet stranici dostupni isključivo putem pretraživanja za pojedinačnog Korisnika i samo za onu količinu podataka koju je pojedinačnim pretraživanjem TEDENET učinio dostupnim. Svako drugo pretraživanje ili dohvat podataka kojim se zaobilazi redovna procedura prijave, odnosno registracije (ulaska na Portal) i pretraživanja internet stranice (npr. putem programa za brzi dohvat velikog broja podataka u kratkom vremenskom intervalu i sl.), predstavlja povredu vlasništva, zaštićenih autorskih i drugih prava za što Korisnik snosi materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost i bit će obvezan nadoknaditi svu nastalu štetu
Za Korisnika internet stranice za kojeg se utvrdi da je podatke na internet stranici prikupljao radi daljnje javne objave, za svrhu koja nije u skladu s ovim Uslovima korišćenja, kao i za slučaj prikupljanja većeg broja podataka od uobičajenog i/ili dozvoljenog, TEDENET zadržava pravo trajne deaktivacije korisničkog računa i/ili lozinke. U navedenim slučajevima TEDENET nije dužan vratiti iznos uplaćene pretplate Pretplatniku za kojeg se utvrdilo isto.
Pretplatnik, neregistrovani i registrovani korisnik imaju pravo koristiti se besplatno internet stranicom bez plaćanja naknade radi ispitivanja mogućnosti koje nudi stranica, nudjenja svojih usluga i proizvoda kupcima, reklamiranje proizvoda i usluga i slične aktivnosti koje im omogućavaju vidljivost na internet tržištu i u svrhu donošenja odluke o registraciji i/ili sklapanju ugovora o pretplati sa davaocem usluga.
Neregistrirani i registrirani korisnik nisu ovlašteni koristiti sadržaje internet stranice u bilo koju drugu svrhu osim prethodno navedene. Samo pretplatnik može koristiti uslugu elektronskog kartičnog plaćanja svojih proizvoda od strane kupaca sa kojima su u poslovnom odnosu i usluga TEDENETA koje proističu iz pretplatničkog odnosa.

Davalac usluge TEDENET d.o.o. ne odgovara za prava i obaveze koje nastanu u međusobnim poslovnim odnosima korisnika usluga internet stranice TEDENET TEDENET d.o.o. njegovi vlasnici, direktori, zaposlenici i saradnici, ne prihvaćaju i neće odgovarati za bilo koji gubitak, štetu ili povredu vezanu na sadržaj usluge ili bilo koji dio proizvoda, kao ni za eventualna kašnjenja oko isporuke ili nemogućnost isporuke pojedinog proizvoda, odnosno kašnjenja u vezi plaćanja za isporučene proizvode ili usluge od strane kupaca/korisnika tih usluga.
Pretplatnici odnosno korisnici imaju mogućnost slanja informacija internet stranici “TEDENET”. Pri posredovanju informacijama korisnik je dužan pridržavati se važećih zakonskih propisa, naročito propisa iz područja zaštite autorskih prava. Pretplatnik odnosno korisnik dužan je osigurati da su informacije koje prosljeđuje na internet stranicu “TEDENET” oslobođene zahtjeva iz područja zaštite autorskih prava i date na upotrebu svima, dakle u smislu opšte dostupnih informacija (public domain), osim onih za koje autor izričito ne zahtijeva nešto drugo. Na internet stranicu “TEDENET” nije dopušteno stavljati autorski zaštićene komercijalne programe.
Pretplatnik odgovara za štetu davaocu usluge ako zbog njegovog propuštanja propisanih obveza iz prethodnog stava, treća osoba prema davaocu usluge istakne zahtjeve u vezi povrede autorskih prava odnosno ako davaocu usluge nastane šteta. Za štetu koja je posljedica postupanja ili propusta pretplatnika ili korisnika, davaocu usluge odgovara pretplatnik ili korisnik koji je tom pretplatniku korisniku omogućio upotrebu internet stranice “TEDENET”.