Akademsko udruženje Eko Logic

Akademsko udruženje Eko Logic

 • Ostalo

tedenet.com/akademsko-udruzenje-eko-logic

Postavite pitanje

Niste prijavljeni!

Prijavi se ili Registruj se da biste postavili pitanje
ili idite na kontakt stranu

O nama

Akademsko udruženje za zaštitu zdravlja ljudi, imovine i prirodnih dobara ''Eko-logic'' osnovana je 2004.godine, sa ciljem dobrovoljnog i transparentnog povezivanja naučno-stručnih, tehničko-operativnih i drugih fizičkih i pravnih lica, radi ostvarivanja i unapređenja kvaliteta zaštite zdravlja ljudi, zaštite i održivog korišćenja imovine i prirodnih dobara. Osnovne aktivnosti su zasnovana na snimanju, analizi, prijedlogu mjera i monitoringu zaštite prirodnih dobara, a posebno vazduha, vode, biodiverziteta flore i faune kao i zaštiti od štetnog djelovanja buke, vibracije, čađi, prašine, izduvnih gasova, požara, eksplozije i drugih štetnih uticaja. Svjesni činjenice da su kvalitetni ljudski resursi osnova uspjeha svih aktivnosti u A.U. ''Eko-logic'' je udružen rad preko 30 doktora i magistara nauka iz različitih naučnih oblasti. Ostalih 50ak članova AU ''Eko-logic'' su i drugi visoko obrazovani kadrovi, ali i tehničari i volonteri koji daju veliki doprinos funkcionisanju ove nevladine organizacije. U AU ''Eko-logic'' smatramo da je ostvarivanje postavljenih ciljeva jedino moguće uz predan i udružen rad različitih subjekata iz oblasti zaštite životne sredine. U tom smislu smo ostvarili saradnju mnogim organizacijama vladinog i nevladinog sektora u zemlji i inostranstvu. Posjedujemo prostorije u Banjoj Luci, koje su materijalno-tehnički opremljene svim sredstvima potrebnim za nesmetano obavljanje aktivnosti na ostvarivanju postavljenih ciljeva. Iako relatvno mlada, naša organizacija je do sada učestvovala u izradi više studija iz oblasti zaštite radne i životne sredine, a bili smo i nosilac i partner na više domaćih i međunarodnih projekata vezanih za zaštitu zdravlja ljudi kao i zaštitu životne sredine. AU ''Eko-logic'' je spremna i otvorena za sve vidove saradnje, savjetovanja i udruživanja sa pojedincima i pravnim licima na iznalaženju najboljih i najcjelishodnijih načina i metoda za rješavanje problema u sferi zaštite zdravlja ljudi, imovine i prirodnih dobara.
Industrija
Ostalo
Veličina komapnije
do 10 zaposlenih
 • Kontakt
 • E-Mail
  info@eko-logic.org
 • Telefon (Fax)
  051 217 843
 • Telefon (Fiksni)
  051 219-343, 065 392 873
Podijelite putem